ÚISAV: HPC klaster v rámci projektu SIVVP

Projekty, ktoré využili SIVVP klaster na ÚI SAV v roku 2021. Monitorovacie obdobie projektu SIVVP skončilo 30.4.2021 (FDS potom ešte bežal v júni).

[prepnutie navigácie na iné roky:
2012-2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021]

strojový čas [h]Téma projektu (softvér)

187'437 Simulácie ohňa (FDS)

Názov projektu: Modelovanie a počítačová simulácia požiarov a ich dôsledkov, VEGA 2/0184/14.
Popis: Paralelizácia výpočtu simulácie požiarov a ich dôsledkov v rozsiahlych priestoroch.
Organizácia: ÚI SAV.

0 Aplikácia kvantovej teórie poľa v stochastickej dynamike

Viacslučkové výpočty anomálných indexov v modeloch kritickej dynamiky. Zaoberáme sa štúdiom aplikácie kvantovej teórie poľa v stochastickej dynamike. Použili sme novú metódu na výpočet anomalných dimenzií v rámci epsilon-rozvoja a renormalizačnej grupy. Táto metóda nám dovoľuje preskočiť výpočet renormalizačných konštánt a vyjadriť anomálne dimenzie pomocou renormalizovaných diagramov, ktoré sú prezentované vo forme vhodnej pre numerické výpočty. Táto metóda je ľahko automatizovaná a môže byť rozšírená pre veľkú škálu modelov.
Organizácia: ÚEF SAV.

67'778 Astrofyzikálne simulácie (vlastný)

Organizácia: AsÚ SAV.

0 Rozpoznávanie reči (SDTW)

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, ITMS 26220220182, typ činnosti: Aktivita 3.1 (PP2)
Popis riešenia projektu: Testovanie účinnosti modelovania jazyka viacjazyčnej databázy pomocou základných modelov gaussovských zmesí hustôt rozdelenia pravdepodobností a následné použitie modelov pri vyľadávaní audiodopytov pomocou algoritmu WFSDTW (Weighted Fast Sequential Dynamic Time Warping).
Organizácia: TUKE.

0 Výpočty proteín-ligand interakcií (AutoDock Vina)

Organizácia: ÚEF SAV.

0 Monte Carlo simulácie vo fyzike vysokých energií

Účel: Generovanie Photon+c eventov pomocou Sherpa generátora Zodpovedný vedúci: Stanislav Tokár
Organizácia: FMFI UK.

0 Simulácie nízkofrekvenčného elektromagnetizmu supravodivých cievok (vlastný)

Low-frequency electromagnetic modelling of superconductors for power and magnet applications.
 
Názvy projektov:
European development of superconducting tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power applications and magnets - EUROTAPES. FP7, 2007-2013, NMP-LA-2012-280432
Centre for applied research of new materials and technology transfer. ERDF, ITMS 26240220088
Superconducting coils made of cabled REBCO conductors. VEGA 2/0126/15, 2015-2017
Influence of non-uniformities on performance of tapes from high-temperature superconductor. VEGA, 1-0162-11, 2011-2014.
Organizácia: ElÚ SAV.

0 Nanotechnologické simulácie (QWALK)

Organizácia: FÚ SAV.

0 Rozpoznávanie reči (HERest)

Názov projektu: Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR, ITMS 21110120022.
Popis riešenia projektu: ÚI SAV je v rámci projektu subdodávateľom modulu prepisu hlasu.
Organizácia: ÚI SAV.
Názov projektu: Global ATM security management (GAMMA), FP7-312382, výzva FP7-SEC-2012-1.
Projekt sa zaoberá manažmentom globálnej bezpečnosti letových prevádzkových služieb v európskom vzdušnom priestore budúcnosti.

0 Simulácie v kvantovej relativistickej chémii (DIRAC)

V rámci projektu "Relativistické kvantovo-chemické výpočty s vedeckým softvérom DIRAC" vykonávame kvantovo-chemické výpočty so zahrnutím relativistických efektov pre vybrané chemické systémy. Výstupom sú teoretické predpovede spektroskopických, elektrických a magnetických vlastností študovaných atómov a molekúl, obsahujúcich ťažké prvky. K výpočtom používame vedecký softvér DIRAC.
Projekt bol v r.2014 zastrešený projektom APVV-0059-10 "Interakcie v bio a nanosystémoch."
Organizácia: UMB BB.

0 Simulácie vývoja počasia (WRF)

Názvy projektov:
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva, ITMS=26240220060.
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb, ITMS 26240220072.
Organizácia: ÚI SAV.

0 Simulácie v nanomagnetizme (OOMMF)

Názov projektu: Termodynamické vlastností mikromagnetických objektov, VEGA-2/0180/14.
Projekt sa venuje vypoctu magnetickych vlastnosti sub-mikronovych magnetov.
 
Tóbik, J. et al. Asymmetry in Time Evolution of Magnetization in Magnetic Nanostructures. Sci. Rep. 5, 12301; doi: 10.1038/srep12301 (2015).
Organizácia: ElÚ SAV.

0 Modelovanie gravitácie (MATLAB)

Názov projektu: Modelovanie gravitačného účinku topografie Zeme a ďalších nebeských telies Organizácia: STU

14 ostatné

Názvy projektov:
Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta, ITMS 26240220082.
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb, ITMS 26240220072.
Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe, FP7 RI-261323.
Vybrané metody, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií, VEGA 2/0054/12.
Cloudové počítanie pre analýzu veľkých dát, APVV-0809-11.
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva, ITMS=26240220060.
Organizácia: ÚI SAV.
 
Simulácie ovzdušia (HYSPLIT)
Organizácia: FMFI UK.

Stav spotreby CPU-hodín je vyčíslený za mesiace január 2021 - december 2021.