ÚISAV: HPC klaster v rámci projektu SIVVP

Kontakt

ÚISAV HPC-tím: grid-admin.ui [at] sav.sk
Ústav informatiky
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava, SR

Poskytujeme aj profesionálnu podporu používateľom:

  • pomoc pri oboznámení sa s výpočtovým prostredím a jeho nastavení podľa potrieb používateľa,
  • pomoc pri zostavovaní, kompilácii, ladení a vykonávaní programov,
  • odborné konzultácie ohľadom návrhu používateľských aplikácií, paralelizácie sériových programov resp. zlepšenia škálovateľnosti paralelných programov,
  • rady a pokyny ako jednoducho a čo najefektívnejšie spúšťať aplikačné programy v HPC prostredí,
  • po dohode s ÚISAV HPC tímom, doinštalovanie nových softvérových nástrojov na základe požiadaviek používateľov.