ÚISAV: HPC klaster v rámci projektu SIVVP

Projekty, ktoré využili SIVVP klaster na ÚI SAV od r.2012 do r.2021. Monitorovacie obdobie projektu SIVVP skončilo 30.4.2021 (FDS potom ešte bežal až do augusta 2023, ale to tu už nie je započítané).

[prepnutie navigácie na iné roky:
2012-2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021]

strojový čas [h]Téma projektu (softvér)

5'124'031 Simulácie ohňa (FDS)

Názov projektu: Modelovanie a počítačová simulácia požiarov a ich dôsledkov, VEGA 2/0184/14.
Popis: Paralelizácia výpočtu simulácie požiarov a ich dôsledkov v rozsiahlych priestoroch.

675'713 Aplikácia kvantovej teórie poľa v stochastickej dynamike

Viacslučkové výpočty anomálných indexov v modeloch kritickej dynamiky. Zaoberáme sa štúdiom aplikácie kvantovej teórie poľa v stochastickej dynamike. Použili sme novú metódu na výpočet anomalných dimenzií v rámci epsilon-rozvoja a renormalizačnej grupy. Táto metóda nám dovoľuje preskočiť výpočet renormalizačných konštánt a vyjadriť anomálne dimenzie pomocou renormalizovaných diagramov, ktoré sú prezentované vo forme vhodnej pre numerické výpočty. Táto metóda je ľahko automatizovaná a môže byť rozšírená pre veľkú škálu modelov.
Organizácia: ÚEF SAV.

789'069 Astrofyzikálne simulácie (vlastný)

721'873 Rozpoznávanie reči (SDTW)

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, ITMS 26220220182, typ činnosti: Aktivita 3.1 (PP2)
Popis riešenia projektu: Testovanie účinnosti modelovania jazyka viacjazyčnej databázy pomocou základných modelov gaussovských zmesí hustôt rozdelenia pravdepodobností a následné použitie modelov pri vyľadávaní audiodopytov pomocou algoritmu WFSDTW (Weighted Fast Sequential Dynamic Time Warping).

483'853 Výpočty proteín-ligand interakcií (AutoDock Vina)

1'271'156 Monte Carlo simulácie vo fyzike vysokých energií

Účel: Generovanie Photon+c eventov pomocou Sherpa generátora Zodpovedný vedúci: Stanislav Tokár
Organizácia: FMFI UK.

2'111'583 Simulácie nízkofrekvenčného elektromagnetizmu supravodivých cievok (vlastný)

Low-frequency electromagnetic modelling of superconductors for power and magnet applications.
 
Názvy projektov:
European development of superconducting tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power applications and magnets - EUROTAPES. FP7, 2007-2013, NMP-LA-2012-280432
Centre for applied research of new materials and technology transfer. ERDF, ITMS 26240220088
Superconducting coils made of cabled REBCO conductors. VEGA 2/0126/15, 2015-2017
Influence of non-uniformities on performance of tapes from high-temperature superconductor. VEGA, 1-0162-11, 2011-2014.

108'982 Nanotechnologické simulácie (QWALK)

171'910 Rozpoznávanie reči (HERest)

Názov projektu: Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR, ITMS 21110120022.
Popis riešenia projektu: ÚI SAV je v rámci projektu subdodávateľom modulu prepisu hlasu.
Názov projektu: Global ATM security management (GAMMA), FP7-312382, výzva FP7-SEC-2012-1.
Projekt sa zaoberá manažmentom globálnej bezpečnosti letových prevádzkových služieb v európskom vzdušnom priestore budúcnosti.

167'215 Simulácie v kvantovej relativistickej chémii (DIRAC)

V rámci projektu "Relativistické kvantovo-chemické výpočty s vedeckým softvérom DIRAC" vykonávame kvantovo-chemické výpočty so zahrnutím relativistických efektov pre vybrané chemické systémy. Výstupom sú teoretické predpovede spektroskopických, elektrických a magnetických vlastností študovaných atómov a molekúl, obsahujúcich ťažké prvky. K výpočtom používame vedecký softvér DIRAC.
Projekt bol v r.2014 zastrešený projektom APVV-0059-10 "Interakcie v bio a nanosystémoch."

47'928 Simulácie vývoja počasia (WRF)

Názvy projektov:
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva, ITMS=26240220060.
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb, ITMS 26240220072.

16'117 Simulácie v nanomagnetizme (OOMMF)

Názov projektu: Termodynamické vlastností mikromagnetických objektov, VEGA-2/0180/14.
Projekt sa venuje vypoctu magnetickych vlastnosti sub-mikronovych magnetov.

1'975'771 Modelovanie gravitácie (MATLAB)

Názov projektu: Modelovanie gravitačného účinku topografie Zeme a ďalších nebeských telies Organizácia: STU

36'923 ostatné

Názvy projektov:
V rámci projektu EGI-InSPIREe, FP7 RI-261323 Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe, jeho predchodcov EGEE a následného projektu EGI-Engage poskytuje náš SIVVP klaster výpočtové prostriedky pre slovenských používateľov združených vo virtuálnej organizácii sivvp.slovakgrid.sk.
Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta, ITMS 26240220082.
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb, ITMS 26240220072.
Vybrané metody, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií, VEGA 2/0054/12.
Cloudové počítanie pre analýzu veľkých dát, APVV-0809-11.
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva, ITMS=26240220060.
Simulácie agentových systémov (REPAST).
Simulácie ovzdušia (HYSPLIT), FMFI UK (14'332 h).
...

Stav spotreby CPU-hodín je vyčíslený za mesiace august 2012 - december 2021.